Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Aktuální počasí

Počasí dnes:

25. 5. 2018

bo

Bude polojasno až oblačno, v jižní polovině místy přeháňky nebo bouřky. Denní teploty 22 až 26°C. Noční teploty 14 až 10°C.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Zpět

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běloky 13. 3. 2017

 

Zápis ze zasedání OZ obce Běloky konaného dne 13. 3. 2017  na obecním úřadě v Bělokách.

 

Zasedání zastupitelstva obce Běloky (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou obce Markem Illiašem (dále jako „předsedající“). Předsedající konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno na základě ustanovení § 93 „Zákona č.128/2000 Sb. o obcích“ v platném znění. Informace o svolání včetně navrženého programu byla v souladu se zákonem vyvěšena na úřední desce. Předsedající dále z prezenční listiny (příloha k zápisu) konstatoval, že přítomno je 6 zastupitelů, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Jako zapisovatel byla navržena Ing. Holcmanová, ověřovatelé Paedr. Libuše Kozlová a Marek Horák.

Návrh byl přijat všemi přítomnými členy OZ.

 

 

Navržený program:

 1. Změna schváleného rozpočtu na rok 2017 u položky 1351.
 2. Kaplička, projektová dokumentace na opravu střechy a schválení následného podání žádosti o dotaci.
 3. Dětské hřiště – úprava povrchu sportovního hřiště, zemní úpravy, stavba plotu.
 4. Projednání směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu zadávaných mimo režim zákona 134/2016 Sb.
 5. Silnice, informace o stavu projektu.
 6. Dotace “Svážíme BIO odpad v Bělokách“- průběh vyšetřování.
 7. Ukončení vyšetřování Policie ČR – krádež obecní techniky.
 8. Kontrola hospodaření za rok 2016.
 9. Oprava památníků padlých a sloupu sv. Anežky.
 10. Vyšetřování Policie ČR ve věci opravy opěrné zdi u dětského hřiště.

 

Starosta oslovil přítomné a požádal o návrhy na doplnění programu.

Ing. Cejnar požaduje vyřadit z programu body č. 3. a 5. z důvodu nedodaných podkladů v dostatečném časovém předstihu před zasedáním OZ. Ke stížnosti Ing. Cejnara starosta odpověděl, že se Ing. Cejnar bez omluvy nezúčastnil pracovní porady konané dne 8. 3. na obecním úřadě, na které byli všichni přítomni zastupitelé s veškerými podklady seznámeni. Navíc nepotvrdil ani účast na zasedání OZ, tudíž starosta neměl žádný důvod se domnívat, že se jednání zúčastní.

K minulému zasedání má Ing. Cejnar výhrady k vyhlášce, která stanoví způsob, sběr a likvidaci odpadů. Ing. Cejnar předal písemnou námitku.

 

Navržený program zasedání byl schválen.

 

 1. Změna schváleného rozpočtu na rok 2017 u položky 1351

Zastupitelstvo obce bere na vědomí předložený záznam o změně čísla položky rozpočtové skladby ve schváleném rozpočtu na rok 2017. Položka 1351 je nahrazena položkou 1382. Záznam o změně je zveřejněn na úřední desce obce a je součástí tohoto zápisu.

 

OZ bere zprávu starosty na vědomí.

 

 1. Kaplička, projektová dokumentace na opravu střechy a schválení následného podání žádosti o dotaci

Starosta informuje o záměru provést výběrové řízení na opravu kaple sv. Floriana.  Dokončení odvodnění základů kapličky na základě schválené projektové dokumentace z prosince 2016. Dokumentace pro vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu bude vypracována obecním úřadem do 31. 3. 2017.  Dále bude zadáno zpracování projektové dokumentace na kompletní rekonstrukci střechy. Vzhledem k předpokládané finanční náročnosti akce cca čtyři sta tisíc korun, bude obec žádat o dotační finanční prostředky z rozpočtu Magistrátu Města Kladna odboru památkové péče.  Alokace finančních prostředků je nedostatečná, proto můžeme žádat o příspěvek až na rok 2018.

 

OZ bere zprávu starosty na vědomí. S navrženým postupem souhlasí.

 1. Dětské hřiště – úprava povrchu sportovního hřiště, zemní úpravy, stavba plotu

Starosta informoval, že obec obdržela z programu Dobré sousedství Letiště Praha a.s. na rok 2017 částku padesát tisíc korun, která je účelově vázaná na úpravu dětského hřiště a je nutno ji utratit do 30. 8. 2017. Starosta navrhuje odstranit stávající štěrkový povrch a odtěžený materiál použít na opravu cyklostezky. Povrch hřiště zatravnit a udělat oplocení.

Ing. Cejnar nesouhlasí s využitím daru tímto způsobem a požaduje odstranění havarijního stavu protilehlé části zdi a její opravu s využitím finančních prostředků z programu Dobré sousedství.

 

OZ bere zprávu starosty na vědomí. Až na Ing. Cejnara se záměrem souhlasí.

 1. Projednání směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu zadávaných mimo režim zákona 134/2016 Sb.

Starosta přečetl aktualizovanou směrnici k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Tato směrnice upravuje zásady a postupy obce při zadávání zakázek malého rozsahu (VZMR) v souladu s novelou zákona o zadávání veřejných zakázek.

Návrh usnesení č. 1. OZ schvaluje znění směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu zadávaných mimo režim zákona 134/2016 Sb. Souhlasí s jejím přijetím.

Hlasoval pro:                     5

Hlasoval proti:                   1

Zdržel se hlasování:         0

Návrh usnesení č. 1 byl přijat.

 1. Silnice, informace o stavu projektu

Byla podána žádost o stavební povolení. Zvláštní stavební úřad vyzval vlastníky sousedních pozemků k vyjádření.  SÚ odbor dopravy připomínky vyhodnotí a bude pokračovat ve stavebním řízení. Obec v tomto roce podala žádost o dotace na opravu místní komunikace. Obec dále deklaruje připravenost zahájit opravu komunikace i za použití pouze vlastních prostředků. Dále obec prohlašuje, že je schopna do jednoho měsíce po obdržení platného stavebního povolení vyhlásit veřejnou zakázku na výběr zhotovitele opravy komunikace.

OZ bere zprávu starosty na vědomí.

 1. Dotace “Svážíme BIO odpad v Bělokách“- průběh vyšetřování

V žádosti o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí se obec prostřednictvím Ing. Cejnara, který v tu dobu vykonával funkci starosty, smluvně zavázala ročně vyprodukovat 52 tun bioodpadu po dobu pěti l et. V žádosti o dotaci se obec dále zavázala k plnění dalších podmínek, které nebyly naplněny. Například: uzavřít smlouvu s kompostárnou, která bude bioodpad odebírat. Vypracovat plán svozu biokontejnerů jednou za 14 dní, umístit na území obce volně přístupné kontejnery na bioodpad, atd. O těchto důležitých faktech ale Ing. Cejnar OZ neinformoval. Dále má současný starosta oprávněnou pochybu, že analýza produkce bio odpadu, která byla rovněž součástí žádosti, neobsahuje korektní data. Právě tato analýza hovoří o schopnosti roční produkce bioodpadu obce Běloky v souhrnné výši 52 tun. V případě, že obec nebude schopna SFŽP jako poskytovateli dotace prokázat plnění podmínek dotace, ke kterému se zavázala, vystavuje se pokutě až do výše 100% z poskytnuté dotace a to po celou dobu udržitelnosti projektu, tedy po dobu pěti let. Starosta upozorňuje na možné penále v případě, že Ministerstvo životního prostředí bude požadovat vrácení dotace. Tuto záležitost vyšetřuje také PČR . Proto starosta navrhuje následující postup:

 1. Vrátit bezodkladně poskytnuté finanční prostředky v plné výši SFŽP.
 2. Požádat o zahájení vyšetřování o nesrovnalosti Ministerstvo životního prostředí.

Návrh usnesení č. 2. OZ požaduje zahájení vyšetřování o nesrovnalosti Ministerstvem životního prostředí.

Hlasoval pro:                     5

Hlasoval proti:                   1

Zdržel se hlasování:          0

Návrh usnesení č. 2 byl přijat. (Ing. Řečínský se vyslovil pro možnost A.)

 1. Ukončení vyšetřování Policie ČR – krádež obecní techniky

Policie ČR ukončila šetření bez zjištění pachatele krádeže. Obec předala podklady pojišťovně k likvidaci škodné události, dosud bez plnění.

 

OZ bere zprávu starosty na vědomí.

 1. Kontrola hospodaření za rok 2016

Kontrola hospodaření obce za rok 2016 proběhne 24. 4. 2017 na obecním úřadě.

 

OZ bere zprávu starosty na vědomí.

 1. Oprava památníku padlých a sloupu sv. Anežky

Obecní úřad se pokusí zjistit možnosti a získat finanční prostředky na opravu.

OZ bere zprávu starosty na vědomí.

 

 1. Vyšetřování Policie ČR ve věci opravy opěrné zdi u dětského hřiště

Starosta rozporoval cenu za opravu zdi dětského hřiště v dosud vyčíslené výši 172 tisíc korun. V této věci bylo podáno trestní oznámení, PČR vyšetřuje všechny aktéry a vyžádala si posudek soudního znalce. Z toho důvodu byly provedeny hloubkové sondy u opěrné zdi. Obec s PČR spolupracuje a poskytla všechny vyžádané podklady.

 

OZ bere zprávu starosty na vědomí.

 

Informace o dění v obci:

 

JUDr. Roman Ulrych předložil PD na rekonstrukci a využití statku, ve kterém má v úmyslu vybudovat několik bytů tzv. chráněné bydlení. Záměr je v souladu s platným územním plánem obce.

 

OZ bere zprávu starosty na vědomí.

 

Pan Pavel Ředina žádá o souhlas s rozdělením pozemku na číslo parcelní 65/1 kú. na dvě samostatné stavební parcely. Součástí dělení parcel je i zbudování samostatných vjezdů s dotčením pozemku ve vlastnictví obce č. parcelní 378/1 kú.

 

OZ bere zprávu starosty na vědomí.

 

Manželé Gabzdilovi požádali o souhlas obce o povolení k zbudování vjezdu na pozemek č. 158/62 dle předložené Koordinační studie od společnosti ALLPROJECT.

 

OZ bere zprávu starosty na vědomí.

 

Manželé Vomáčkovi požádali obec o souhlas opravou podezdívky plotu domu na pozemku č. p. 57.

 

OZ bere zprávu starosty na vědomí.

 

Zasedání OZ bylo skončeno ve 20 hodin a 15 minut.

Zápis vyhotovila:                Ing. Jitka Holcmanová 

Zápis ověřili:                      PaeDr. Libuše Kozlová

                Marek Horák

 

 

Marek Illiaš

starosta obce

Vyvěšeno: 22. 3. 2017

Datum sejmutí: 31. 12. 2017

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět