Navigace

Obsah

Zpět

Zápis ze zasedání zastupitelstva 17. 9. 2018

Zápis ze zasedání OZ obce Běloky konaného dne 17. 9. 2018 na obecním úřadě v Bělokách. Zasedání zastupitelstva obce Běloky (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:00 hod. starostou obce Markem Illiašem (dále jako „předsedající“). Předsedající konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno na základě ustanovení § 93 „Zákona č.128/2000 Sb. o obcích“ v platném znění. Informace o svolání včetně navrženého programu byla v souladu se zákonem vyvěšena na úřední desce.  Předsedající dále z prezenční listiny (příloha k zápisu) konstatoval, že jsou přítomni 4 zastupitelé, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.

 

 Navržený program:

 1. Určení zapisovatele a ověřovatelů

  Úvod, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu: Jako zapisovatel byla navržena Ing. Holcmanová, ověřovatel p. Horák a PaeDr. Kozlová

   

 1. Projednání návrhu rozpočtového opatření č.3/2018
 2. Podání žádosti o dotaci z programu Dobré sousedství, letiště Praha.
 3. Informace o dění v obci
 4. Diskuze

       Starosta oslovil přítomné a požádal o návrhy na doplnění programu.

Navržený program zasedání byl schválen.

 

Body k Projednání:

 

 1. Návrh rozpočtového opatření č. 3.

Starosta podal informaci o rozpočtovém opatření č. 2./2018. Zastupitelé vzali informaci na vědomí.

 

 1. Podání žádosti o dotaci z programu Dobré sousedství, letiště Praha.

  Zastupitelstvo obce schvaluje využití finančních prostředků z případného daru letiště na vybudování odpočinkového sezení na cyklostezce u „Višňovky“.

   

 2. Informace o dění v obci

  Starosta poděkoval občanům za přípravu a organizaci otevření dětského hřiště. Dále poděkoval všem zastupitelům za jejich práci během celého volebního období.

  Starosta informoval o přípravě voleb do obecního zastupitelstva, které se konají ve dnech 5. a 6. 10. 2018 v budově obecního úřadu.

 3. Diskuze

k diskuzi se nikdo nepřihlásil

Zapsala:   Ing. Jitka Hlcmanová

Ověřili:   PaeDr. L. Kozlová

                Pan M. Horák

                                                                                                                             Marek Iliaš

                                                                                                                             starosta obce

                                                                                             

Vyvěšeno: 27. 9. 2018

Datum sejmutí: 31. 12. 2018

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět